ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัญญาซื้อขาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัญญาซื้อขาย*, -สัญญาซื้อขาย-

สัญญาซื้อขาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัญญาซื้อขาย (n.) contract of sale
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Derivative instrumentตราสารอนุพันธ์ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธินั้นไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารนี้สืบเนื่องมาจากดัชนีราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ ตลาดการเงินมีเครื่องมือไว้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Thailand Futures Exchange PCLบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've sold us a bill of goods, Gordon.คุณเป็นคนทำผิดข้อตกลง ตามสัญญาซื้อขาย,กอร์ดอน
And when it goes to product and you and I can cash in our stock options we'll rub her face in it.และเมื่อไรที่มันกลายเป็นสินค้าขึ้นมา ...คุณกับผมก็สามารถทำเงิน จากการสัญญาซื้อขายได้ ...เราจะทำให้เกลต้องเสียหน้าในเรื่องนี้
So I showed him the trading agreement, and then the matter was settled.ข้ายังพบว่าเขามีหนังสือสัญญาซื้อขายและก็เพื่อตัดสินปัญหา
We need her and we need a bill of sale.เราต้องการเธอและเราก็ต้องการสัญญาซื้อขาย
That is her bill of sale, her ownership history, and, of course, her freedom papers, doctor.นี่คือสัญญาซื้อขายของเธอ จากเจ้าของเดิม ด๊อคเตอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัญญาซื้อขาย
Back to top