ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สะบัดร้อนสะบัดหนาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สะบัดร้อนสะบัดหนาว*, -สะบัดร้อนสะบัดหนาว-

สะบัดร้อนสะบัดหนาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะบัดร้อนสะบัดหนาว (v.) have a slight fever See also: have a hot and cold shivers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สะบัดร้อนสะบัดหนาว
Back to top