ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สะดิ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สะดิ้ง*, -สะดิ้ง-

สะดิ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะดิ้ง (v.) behave affectedly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pretty as a picture with a booty that won't quit.น่ารักยังกะรูปภาพ ด้วยก้นที่แสนสะดิ้ง
If she moves, fire her up, all right?ถ้ามันสะดิ้ง ยิงแม่งเลย ตามนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สะดิ้ง
Back to top