ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สะค้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สะค้าน*, -สะค้าน-

สะค้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะค้าน (n.) species of creeping plant See also: species of wild pepper, used as an intestinal tonic Syn. ตะค้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สะค้าน
Back to top