ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สอนยืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สอนยืน*, -สอนยืน-

สอนยืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สอนยืน (v.) train an infant to stand See also: practise standing, teach an infant to stand, begin to stand, learn to stand on one´s feet Syn. หัดยืน, เริ่มยืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สอนยืน
Back to top