ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สลลดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สลลดใจ*, -สลลดใจ-

สลลดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลลดใจ (v.) cry bitterly See also: weep bitterly Syn. โศกี, ร้องไห้, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, เสียใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สลลดใจ
Back to top