ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สภาพผิดปกติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สภาพผิดปกติ*, -สภาพผิดปกติ-

สภาพผิดปกติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สภาพผิดปกติ (n.) abnormality Syn. ลักษณะผิดปกติ, สภาวะผิดปกติ Ops. สภาพปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, moving to psychiatric disorders.ตกลง ทีนี้เปลี่ยนไปถาม สภาพผิดปกติทางจิตบ้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สภาพผิดปกติ
Back to top