ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สบถสาบาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สบถสาบาน*, -สบถสาบาน-

สบถสาบาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สบถสาบาน (v.) swear See also: vow, make an oath Syn. สัญญา
English-Thai: HOPE Dictionary
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
avowed(อะเวาดฺ') adj. ยอมรับ,ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avowedness n., Syn. admitted, confessed ###A. secret,private)
gosh(กอช) interj. คำอุทาน,คำสบถสาบาน
English-Thai: Nontri Dictionary
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สบถสาบาน
Back to top