ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สถาปนาตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สถาปนาตัว*, -สถาปนาตัว-

สถาปนาตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถาปนาตัว (v.) create oneself Syn. ตั้งตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Liu became the emperor of his newly foundเล่าปี่สถาปนาตัวจักรพรรดิ์ของ
He wants to turn back time and make himself king.เขาต้องการจะย้อนเวลา และสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สถาปนาตัว
Back to top