ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า*, -สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า-

สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า (n.) orphanage See also: foster home
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I made them in third grade to impress the other kids at the orphanage about my parents' story -- secret shadow-puppet show at lights out.ฉันทำมันตอนอยู่เกรด 3 เพื่อให้เพื่อนๆประทับใจ เกี่ยวกับครอบครัวฉันที่ สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า การแสดงหุ่นเงาตัวจิ๋ว
City of Cleveland Orphanage.สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า City of Cleveland
I should just kill myself after sending this little one to an orphanage.ชั้นจะฆ่าตัวตาย หลังจากส่งเจ้าหนูไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า
I worked in the orphanage.ฉันทำงานในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า
Your only job was keeping me out of foster care after my father died, and you did that.หน้าที่เพียงอย่างเดียวของคุณ คือทำให้หนูไม่ต้องไปอยู่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า หลังจากที่พ่อของหนูตาย และคุณทำแบบนั้น
May 1,1975, a 6-year-old darrin call was found roaming in the middle of nowhere and was picked up and was in state care for the first few months.1 พฤษภาคม 1975 ดาเรน คอลล์ อายุ 6 ปี ถูกพบเร่ร่อนอยู่แถวตอนกลางที่ห่างไกล และถูกรับไป อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ในช่วง 2-3 เดือนแรก
Open an orphanage or tend to tend to lepers?เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือ สถานรักษาโรคติดต่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า
Back to top