ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สถานที่ท่องเที่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สถานที่ท่องเที่ยว*, -สถานที่ท่องเที่ยว-

สถานที่ท่องเที่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานที่ท่องเที่ยว (n.) tourist attraction Syn. สถานที่เที่ยว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trail ทางเดินเท้า ทางเดินเล็กๆ ที่วกเวียนไปมาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางไกลตามทางเดินเท้าในป่านับเป็น วิธีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Babylon (n.) เมืองบาบิลอน (สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงนิวยอร์ก)
see the sights (idm.) เที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is a pretty popular tourist placeนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You get accustomed to sights like that after a while.{\cHFFFFFF}คุณจะได้รับคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยว เช่นนั้นหลังจากที่ในขณะ
Ready to see the sights, huh?พร้อมที่จะดูสถานที่ท่องเที่ยวฮะ?
Oh, yeah. Big boy's ready. Big boy's definitely ready to see the sights.เออใช่ หนุ่มใหญ่พร้อม หนุ่มใหญ่ของ แน่นอนพร้อมที่จะดูสถานที่ท่องเที่ยว
You mean that roadside attraction we live in?คุณหมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวริมทาง ที่เราอาศัยอยู่น่ะเหรอ
I need sights on targets.ผมต้องการสถานที่ท่องเที่ยวในเป้าหมาย.
Unfortunately, no such tunnels exist, but don't worry, we have plenty of other exciting sights to show you guys.แต่น่าเสียดายที่ไม่มีอุโมงค์ดังกล่าวอยู่ แต่ไม่ต้องกังวลเรามีมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่จะแสดงให้พวกคุณ
I'm simply appreciating the sights and smells of nature, neither of which presently include rotting vampire flesh, so I'm a bit concerned.ฉันก็แค่อยากชื่นชม สถานที่ท่องเที่ยวและกลิ่นของธรรมชาติน่ะ ซึ่งไม่รวมถึงตอนนี้ที่มี
Now let's see... pictures of him alone at a bunch of Eastern seaboard tourist locations... a LinkedIn account... and he tweets pictures of his food.ไหนดูสิ รูปเดี่ยวของเขา ตามสถานที่ท่องเที่ยว ทางฝั่งตะวันออก
But in the meantime, please allow me to be your tour guide pointing out all the sights of our fair city.แต่ในขณะเดียวกัน โปรดให้ฉันไปเป็นไกด์ทัวร์ของคุณ ชี้ให้เห็นทั้งหมด สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองที่เหมาะสมของเรา
It's fatal attraction.มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวร้ายแรง
Question its basis-- ask if it can be verified by the sights and senses of common people-- ask how it is to be applied and if it will benefit the greatest number.คำถามพื้นฐาน ถามว่ามันสามารถตรวจสอบได้ โดยสถานที่ท่องเที่ยวและ ความรู้สึกของคนทั่วไป
You find high ground that gives you a clear line of sight, you keep Bogue in your sights once the chaos starts.คุณพบว่าพื้นดินสูงที่ช่วยให้คุณมี เส้นที่ชัดเจนจากสายตา คุณเก็บเบิ๊ร์กในสถานที่ท่องเที่ยว ของคุณเมื่อความวุ่นวายเริ่มต้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สถานที่ท่องเที่ยว
Back to top