ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ศศิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ศศิ*, -ศศิ-

ศศิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศศิ (n.) moon Syn. รัชนี, แข, ดวงจันทร์, พระจันทร์
ศศิธร (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, แข, รัชนี, พระจันทร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ศศิ
Back to top