ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ว่าวปักเป้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ว่าวปักเป้า*, -ว่าวปักเป้า-

ว่าวปักเป้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่าวปักเป้า (n.) star-shaped kite See also: bird-shaped kite Syn. ว่าวจุฬา, ว่าวกุลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ว่าวปักเป้า
Back to top