ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ว่าวจุฬา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ว่าวจุฬา*, -ว่าวจุฬา-

ว่าวจุฬา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่าวจุฬา (n.) star-shaped kite Syn. จุฬา, ว่าวกุลา
ว่าวจุฬา (n.) star-shaped kite See also: bird-shaped kite Syn. ว่าวกุลา, ว่าวปักเป้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ว่าวจุฬา
Back to top