ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิ่งฉิว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิ่งฉิว*, -วิ่งฉิว-

วิ่งฉิว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิ่งฉิว (v.) go swiftly See also: speed, run quickly Ops. ช้า, เชื่องช้า, เฉื่อย
วิ่งฉิว (v.) go swiftly See also: speed, run quickly Ops. ช้า, เชื่องช้า, เฉื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ask him does he want to make enough cash to get this car cherry by next week?ถามเขาว่าต้องการเงิน ที่จะทำให้รถเขาวิ่งฉิวเหมือนเดิมได้มั้ย?
You have to live in the country! The air's terrible here. Cars race around everywhere!นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเธอควรจะอยู่บ้านนอก อากาศที่นั่นบริสุทธิ์ และรถก็วิ่งฉิว
Well, when I'm done, better than ever.ซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ รับรองวิ่งฉิว
Attica on speed, man.แอ๊กเซล : คนคุกวิ่งฉิวเลยล่ะนาย
She's running like a dream.มันวิ่งฉิวอย่างกับฝันไปเลยล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิ่งฉิว
Back to top