ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิศวกรรมเคมี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิศวกรรมเคมี*, -วิศวกรรมเคมี-

วิศวกรรมเคมี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิศวกรรมเคมี (n.) chemical engineering
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemical engineeringวิศวกรรมเคมี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chemical engineering (n.) วิศวกรรมเคมี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of our finest examples of chemical engineering.เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของวิศวกรรมเคมี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิศวกรรมเคมี
Back to top