ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิศวกรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิศวกรรม*, -วิศวกรรม-

วิศวกรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิศวกรรม (n.) engineering
วิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต (n.) Doctor of Engineering See also: D.Eng. Syn. วศ.ด.
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Engineering See also: B.Eng. Syn. วศ.บ.
วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Engineering See also: M.Eng. Syn. วศ.ม.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Science in Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Engineering See also: B.Eng. Syn. วศ.บ.
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Engineering See also: M. ENG. Syn. วศ.ม.
วิศวกรรมศาสตร์ (n.) engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ (n.) industrial engineering
วิศวกรรมเคมี (n.) chemical engineering
วิศวกรรมเครื่องกล (n.) mechanical engineering
วิศวกรรมแหล่งน้ำ (n.) water resources engineering
วิศวกรรมโยธา (n.) civil engineering
วิศวกรรมโลหการ (n.) metallurgical engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า (n.) electrical engineering
English-Thai: HOPE Dictionary
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
computer aided system engวิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การสร้างโปรแกรมระบบโดอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วย
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร (card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯดู computer science เปรียบเทียบ
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร
software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศัพท์ที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยกำหนดให้ถือว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นั้นจะเน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไปทดลองใช้ มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ชั้นดี รวมทั้งระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
agma(แอก' มา) n. เครื่องจักร, วิศวกรรม, วิศกร
cae(ซีเออี) ย่อมาจาก computer-aided engineering (งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
decryptionการถอดรหัสลับหมายถึงการถอดรหัส หรือแปลความของรหัส ให้เป็นข้อความที่เข้าใจได้ เช่นรหัส 3716543 มีความหมายว่า เป็นเลขประจำตัวของนักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2537 อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ดู encryption ประกอบ
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
technology(เทคนอล'โลจี) n. วิชาที่เกี่ยวกับศิลปของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์และอื่น ๆ ,ประยุกต์วิทยา,วิชาการ,เทคโนโลยี, See also: technologist n.
ieee(ไอทริพเพิลอี) ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronic Engineers แปลว่า สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลdเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
English-Thai: Nontri Dictionary
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
software engineeringวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAE (computer-aided engineering)ซีเออี (งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
engineering geologyธรณีวิศวกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
genetic engineeringพันธุวิศวกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemical engineeringวิศวกรรมเคมี [TU Subject Heading]
Computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Electrical engineeringวิศวกรรมไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Highway engineeringวิศวกรรมการทาง [TU Subject Heading]
Industrial engineeringวิศวกรรมอุตสาหการ [TU Subject Heading]
Mechanical engineeringวิศวกรรมเครื่องกล [TU Subject Heading]
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอยวิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer aided engineeringคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม [คอมพิวเตอร์]
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์ มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Engineered woodไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
metric systemระบบเมตริก, ระบบหน่วยที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ ตลอดจนใช้ในทางการค้า และทางวิศวกรรม ซึ่งใช้กันโดยทั่วไป ระบบเมตริกได้กำหนดให้ความยาว มีหน่วยเป็นเมตร มวล มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เวลา มีหน่วยเป็นวินาที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Plates (Engineering)เพลต (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Poles (Engineering)เสา (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่ โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]
Surveyingการสำรวจทางวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Restriction enzymeเอนไซม์ตัดจำเพาะเอนไซม์ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะ ทำให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสายดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดีเอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร
Vectorดีเอ็นเอพาหะพลาสมิดตามธรรมชาติที่แยกได้จากแบคทีเรียมีการพัฒนาจนกลายเป็นดีเอ็นเอพาหะที่เหมาะสมใช้ในงานพันธุวิศวกรรม โดยพลาสมิดทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการสามารถเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ที่ต้องการแสดงออกซึ่งลักษณะนั้น เริ่มแรกตัดพลาสมิดและดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ แล้วเชื่อมต่อดีเอ็นเอทั้ง 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ ligase หลังจากนั้นส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์ (transformation) ตัวอย่างพลาสมิดที่นิยมใช้ได้แก่ พลาสมิด pUC ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ยีน B-galactosidase (lac Z) ยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน ลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะหลายชนิดเรียงตัวซ้อนกันอยู่ในบริเวณยีน lac Z โดยมีลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์เพียง 1 ตำแหน่งต่อ 1 เอนไซม์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงใช้เป็นที่เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเรียกบริเวณนี้ว่า multiple cloning site
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
engineering (n.) วิศวกรรมศาสตร์ See also: การช่าง, วิศวกรรม
M.M.E. (abbr.) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
industrial engineering (n.) วิศวกรรมอุตสาหการ
chemical engineering (n.) วิศวกรรมเคมี
electrical engineering (n.) วิศวกรรมไฟฟ้า
card (n.) แผงหรือแผ่นวงจร (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า) See also: การ์ด, แผ่นการ์ด
Faculty of Engineering (n.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
genetic engineering (n.) พันธุวิศวกรรม See also: การตัดต่อยีน
Genetic engineering (n.) พันธุวิศวกรรม See also: การตัดต่อยีน
hookup (n.) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ) (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า)
regulate (vt.) ควบคุม (ทางวิศวกรรม) See also: ดูแล Syn. control, manage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, we keep plans here for some important buildings, but all she walked out with were some engineering drawings for the 1400 block of Hanover near Wall Street.เราเก็บ พวกผังตึกสำคัญๆ ไว้ที่นี่ แต่ว่า เธอเดินออกไป พร้อม โครงสร้างทาง วิศวกรรม ของตึกตั้ง 1400 บล๊อค ใกล็ๆ วอลล์สตรีท
Engineering. We're making progress, gentlemen.วิศวกรรม เรากำลังทำให้ความคืบหน้าสุภาพบุรุษ
Planetary engineering modifying earth's atmosphere and topography.วิศวกรรมการปรับแต่งดาวเคราะห์ บรรยากาศของโลกและภูมิประเทศ
Engineering admits that you warned us that this could happen.วิศวกรรมยอมรับว่าคุณเตือนเราแล้ว ว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้
Mechanical, initiate IPV closure sequence.วิศวกรรมเริ่มต้นลำดับปิด ไอพีวี
Engineering is recommending a vis-check for component damage.วิศวกรรมแนะนำให้คุณมองหา ส่วนประกอบที่เสียหาย
America's greatest engineering and scientific minds are not gonna have a problem with having their work checked, are they, Paul?วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาจิตใจ จะไม่อยากมีปัญหา มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ ทำงานของพวกเขา พวกเขาจะพอ?
"Structural engineering." Open that one.วิศวกรรมโครงสร้าง เปิดที่หนึ่ง
Leningrad Institute of Mechanical and Optical Science!เลนินกราดสถาบันวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ออฟติคอล!
LITMO is the Leningrad Institute for Mechanical and Optical Science.LITMO เป็นสถาบันเลนินกราดสำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ออฟติคอล
Those look like engineering schematics, almost like blueprints.ผู้ที่มีลักษณะเช่นวิศวกรรม แผนงานเกือบจะ เหมือนพิมพ์เขียว
With a piece of engineering this complex with so many unknowns, could the unthinkable occur?กับชิ้นส่วนของ วิศวกรรมที่ซับซ้อนนี้ กับราชวงศ์จำนวนมาก คิดไม่ถึงอาจเกิดขึ้น?
Mr. Jones was earning a degree in engineering from Georgia Tech, a degree in English Literature from Harvard, and a law degree from Emory University here in Georgia, all with distinction....เขาได้รับปริญญาวิศวกรรม... ...จากจอร์เจียเท็ค ปริญญาอังกฤษจากฮาร์วาร์ด... ...และปริญญากฎหมาย...
Have you ever been to the engineering level?เธอเคยขึ้นไปที่ชั้น ของงานระบบวิศวกรรมมั้ย
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง
A colonel with an aerospace engineering degree from purdue ?พันเอกที่จบด้านวิศวกรรมอวกาศจากPurdue(มหาวิทยาลัย) ?
This is Dr. Ramml, one of our leading architects... and Dr. Brunner from the Institute of Civil Engineering.นี่ด็อกเตอร์แรมม์ ผู้นำสถาปนิกของเรา และนี่ ด็อกเตอร์บรูเนอร์ จากหน่วยวิศวกรรม
After graduating from Meriwether Lewis High School he continued his education at the University of Texas where he received a degree in aerospace engineering.หลังจบการศึกษา จากโรงมัธยมมาริเว็ทเธอร์ ลูอิส... ...เขาก็ไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยของเท็กซัส... ...ที่ซึ่งเขาได้รับปริญญาทางด้าน วิศวกรรมการบินและอวกาศ
That is some serious engineering.นี่เป็นวิศวกรรมที่จริงจัง
Been with us ever since, working for a clandestine engineering subcontractor.ทำงานในแผนกวิศวกรรมของเรา
My third year in school, we studied electrical engineering with a focus on EMPs.ตอนฉันเรียนอยู่ปี 3 ฉันเรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า/Nเกี่ยวกับเครื่อง อีเอ็มพี
Uh, engineering.เออ เกี่ยวกับวิศวกรรม
I got my PhD in biomedical engineering.ฉันจบ ปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมไบโอเคมีคัล
I specialized in security engineering.ผมเชี่ยวชาญ วิศวกรรมความปลอดภัย
I hold doctorates in chemistry,mathematics,and engineering,ผมจบปริญญาเอกด้านเคมี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม
It doesn't fit with mathematics and engineering.มันไม่เข้ากับคณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมเลย
This is, like, the apex of the vortex of joint engineering.นี่เป็นจุดสุดยอดแห่งระบบลมหมุน ของวิศวกรรมบ้องกัญชา
The good news is what we've got here isn't an engineering problem.ข่าวดีคือปัญหาไม่ได้เกิดจากวิศวกรรม
The technology can be reverse engineered and used as a platform.เป็นเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนกลับ และใช้เป็นพื้นฐาน
He knew enough about engineering to fake his way into M.I.T.เขารู้เรื่องงานวิศวกรรม เพียงพออยู่แล้ว จากการปลอมตัว เข้าไปเรียนที่ M.I.T.
Bio-engineered from this hookworm.ชีววิศวกรรม จากพยาธิปากขอ
Excuse me, I have a master's degree in engineering from the Massachusetts Institute of Technology.ขอโทษนะ ฉันจบโท ด้านวิศวกรรม จากสถาบันเทคโนโลยี แมสซาชูเซสนะ
The engineering comprehension necessary to artificially create a black hole may suggest an answer.คำตอบอยู่ของคำถามนี้อยู่ที่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่จำเป็นต่อการจำลองสร้างหลุมดำ อาจแนะนำให้คำตอบ
I want to talk to you about well, what engineering means to me what's your name?ฉันอยากจะบอกนายว่าวิศวกรรมมีความหมายกับฉันยังไง นายชื่ออะไร
But I'm ready to jamb what you're asking for here is a double major in engineering and dance yeah well, that's certainly a firstแต่ฉันพร้อมจะกระโดด สิ่งที่คุณถามนี่เป็น ครั้งสำคัญในงานวิศวกรรมและเต้นรำ ใช่ \ N ก่อนดีที่แน่นอน
We were supposed to deliver Saito's expansion plans to Cobol Engineering two hours ago.เราควรที่จะส่งมอบของไซโตะแผนการขยาย ... ... เพื่อ Cobol วิศวกรรมสองชั่วโมงที่ผ่านมา
But I can't speak for Cobol Engineering.แต่ฉันไม่สามารถพูดสำหรับวิศวกรรม Cobol
And I know it sounds outrageous, but the eiffel tower's most amazing engineering feat is the elevator itself...และฉันรู้มันเป็นการฝ่าฝืน แต่ฝีมือวิศวกรรมหอไอเฟล ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด คือลิฟต์...
I'm the vp of geotechnical engineering.ผมเป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมธรณีเทคนิค
Some books on engineering from my father's library which may be of some practical help.หนังสือวิศวกรรมบางส่วน จากห้องสมุดของคุณพ่อ บางทีอาจพอช่วยอะไรได้บ้าง

วิศวกรรม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工学[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิศวกรรม
Back to top