ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิวัฒนาการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิวัฒนาการ*, -วิวัฒนาการ-

วิวัฒนาการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิวัฒนาการ (n.) evolution
English-Thai: HOPE Dictionary
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth,evolution
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ
evolution(เอฟวะลิว'เชิน) n. วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,การเจริญเติบโต,การหมุนเวียน., See also: evolutionary adj. ดูevolution
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
transmute(แทรนซฺ'มิวทฺ) vt.,vi. เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนรูปแบบ,เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนภาวะ,วิวัฒนาการเป็นอีกชนิดหนึ่ง (species) หนึ่ง, See also: transmutability n. transmutable adj. transmuter n. transmutation n. transmutative adj. คำที่มีความหมายเหมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
development(n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
evolution(n) วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,การพัฒนา,พัฒนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evolutionวิวัฒนาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
phylogenyวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phylogenetic classificationการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evolutionวิวัฒนาการ [TU Subject Heading]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Family Treeสายวิวัฒนาการ [การแพทย์]
Demographic Model แบบจำลองทางประชากร ประกอบด้วยสิ่งที่สร้างขึ้นเชิงทฤษฎีซึ่ง อธิบาย วิวัฒนาการของประชากร และผลกระทบของตัวแปรต่างๆ เช่น ภาวะการตาย ความสามารถมีบุตร ฯลฯ ที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลง ประชากรหรือวิวัฒนาการของประชากร [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
evolution (n.) วิวัฒนาการ Syn. development
diachronic (adj.) ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม
historical (adj.) ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม Syn. diachronic
phylogenesis (n.) การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
phylogenetic (adj.) เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our instinct is to resist change, to fear it, so we wrap a pretty word like "evolution" around it and hope that it will make the pill easier to swallow.สัญชาตญานของเราไม่รับ การเปลี่ยนแปลงหรือหวาดกลัวมัน เราจึงห่อหุ้มมัน ไว้ด้วยคำสวยหรูว่า " วิวัฒนาการ " และหวังว่ามันจะเป็นเม็ด...
You call that evolved?แกเรียกมันว่า วิวัฒนาการ งั้นเหรอ?
That's the opposite of evolved.นี่มันตรงข้ามกับ วิวัฒนาการ ชัดๆ
Evolution reshapes existing structures over generations adapting them with small changes.วิวัฒนาการก่อร่างใหม่ โครงสร้างที่มีอยู่กว่ารุ่น การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ของพวกเขาขนาดเล็ก
As space continued to expand, cosmic evolution unfolded on grander scales.วิวัฒนาการของจักรวาลกาง ออกบนตาชั่งยิ่งใหญ่ ในฐานะที่เป็นรุ่นแรก ของดาวเสียชีวิต
Most stellar evolution takes millions or billions of years.วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ส่วนใหญ่
I was just hoping you might give me some insight into the evolution... of the market economy in the southern colonies.วิวัฒนาการของตลาดเศรษฐกิจใน อาณานิคมใต้
Evolution of the species in numerical form.วิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์ ในรูปของตัวเลข
(Suresh) This force, evolution, is not sentimental.วิวัฒนาการครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่เหลือเชื่อเกินไป
"Evolution is earth's deepest breath.วิวัฒนาการคือ ลมหายใจที่ลึกที่สุด ของโลก
Evolution really happened.วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นจริง
Evolution has its dead ends.วิวัฒนาการที่เจอทางตัน
Evolution has shaped it into an exquisite flying machine.วิวัฒนาการมีรูปลง ในเครื่องบินประณีต
Evolution has yet to transcend that simple barrier.วิวัฒนาการยังคงอยู่เหนืออุปสรรคธรรมดานั่น
Evolution isn't an opinion, it's fact.วิวัฒนาการสมัยใหม่ไม่ใช่ความเห็น แต่เป็นข้อเท็จจริง
Evolution can disguise an animal as a plant taking thousands of generations to contrive an elaborate costume that fools predators into looking elsewhere for someone to eat.วิวัฒนาการสามารถปลอมตัวสัตว์ เป็นพืช การพันของคนรุ่น
An ancient Fae evolution. A moment of choice.วิวัฒนาการเฟสมัยโบราณ วินาทีแห่งการเลือก
These evolutionists will try to persuade you...วิวัฒนาการเหล่านี้ จะพยายามล่อลวงเธอ...
These evolutionists will try to tell you...วิวัฒนาการเหล่านี้จะคอยบอกเธอ
Evolution and life itself was underway.วิวัฒนาการและ ชีวิตตัวเองเป็นชิ้น
We both know the course of evolution can be changed.วิวัฒนาการได้เปลี่ยนไปแล้ว
It's really a miracle of evolution.มันเป็นวิวัฒนาการที่ยอดเยื่ยม
He wondered if their power was the form the next stage of human evolution was taking, and perhaps that we'll all be able to control it some day.เขาเคยประหลาดกับพลังที่มาจาก วิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์ และ บางทีเราอาจจะควบคุมมันได้ในวันใดวันหนึ่ง
Virtual reality holds a key to the evolution of the mind... and that's my focus.ระบบโลกเสมือนนั่น กุมกุญแจแห่งวิวัฒนาการเอาไว้ นั่นคือเป้าหมายของฉัน
I'm going back to VSI... to complete the final stage of my evolution.ผมจะกลับไปที่ วีเอสไอ เพื่อก้าวสู่ขั้นตอนสุดท้ายของวิวัฒนาการ
How did you evolve?คุณไม่ได้มีวิวัฒนาการ?
You see, from an evolutionary point of view Jason looks for an attractive young woman because he wants healthy kids.มันง่ายสุดๆเลยนะ เชลลี่ ฟังนะ จากทฤษฎีวิวัฒนาการ ทำให้...
He said he was on the verge of an evolutionary breakthrough.เขาบอกว่าใกล้จะค้นพบวิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่.
Some breakthrough.นั่นคงเป็นวิวัฒนาการ.
Two distinct species that have evolved.2 เผ่าพันธ์ที่มีวิวัฒนาการ
Who are you... to question 800,000 years... of evolution?เจ้าเป็นใคร... ถึงมาตั้งคำถาม 8 แสนปี แห่งวิวัฒนาการ
This documentary examines the nature, evolution, impacts and possible futures of the modern business corporation.สารคดีเรื่องนี้จะตรวจสอบถึงเนื้อแท้ วิวัฒนาการ, ผลกระทบและอนาคตข้างหน้า ของบรรษัทธุรกิจสมัยใหม่
It's a war against evolution to even think in those terms.มันเป็นสงครามต่อต้านวิวัฒนาการด้วยซ้ำ
You're evolution.คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่คุณวิวัฒนาการ
Dinosaurs... and evolution.หมกมุ่นกับยุคไดโนเสาร์ เฝ้ารอวิวัฒนาการ
My research suggests that exposure to a high-energy cosmic storm... borne on solar winds might have triggered the evolution of early planetary life.งานวิจัยของผมเกี่ยวกับพลังงานที่เกิดจาก การระเบิดของพายุคอสมิค ..กับลมสุริยะ อาจจะกระตุ้นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพื้นฐาน.
Yes, we may have discovered the primeval creature that has evolved in total isolation.ใช่ เราอาจได้ค้นพบ พวกสิ่งมีชีวิตยุคแรกนี้ ที่วิวัฒนาการแยกเดี่ยวไปจากทั้งหมด
You see, detective, the Darwin theory of the evolution, the survival of the more fort, based on his little trip to Galapagos is no longer applied on this planet.คุณเห็น, นักสืบ, ทฤษฏีวิวัฒนาการของดาวิน, หนทางในการอยู่รอด มันเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ไม่มากไปกว่าทีพวกเขายอมรับมันเอง
I'll be very clear here because you and I face an evolutionary cap...ฉันจะเป็นอย่างชัดเจนที่นี่เพราะคุณและฉันหน้าฝาวิวัฒนาการ ..
We have a demon that's evolved with the times, and found a way to ratchet up the body count?เรากำลังเจอปีศาจที่มีวิวัฒนาการ ที่กำลังหาทางเข้าสิงคนไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิวัฒนาการ
Back to top