ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิทยาลัยครู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิทยาลัยครู*, -วิทยาลัยครู-

วิทยาลัยครู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิทยาลัยครู (n.) teacher´s college
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
normal school (n.) วิทยาลัยครู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิทยาลัยครู
Back to top