ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิชาโท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิชาโท*, -วิชาโท-

วิชาโท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิชาโท (n.) minor See also: minor subject
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With a 'minor' in tactical weapons.วิชาโทอาวุธยุทธศาสตร์
I'm not exactly an objective observer. Master in economics, minor in communications. - Yeah!ฉันไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้อง กับคนรอบข้างที่สังเกตอยู่ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาโทการสื่อสาร
Annie Braddock, high honors in business, minor in anthropology.แอนนี่ แบรดด๊อค เกียรตินิยมอันดับหนึ่งบริหารธุรกิจ วิชาโทมานุษยวิทยา
I have a bachelor of fine arts from the University of Texas with a minor in computer science.ฉันได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เรียนวิชาโทด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
Brilliant, reclusive particle physicist trained in engineering at M.I.T, minored in Victorian lit.นักฟิสิกส์ฺอนุภาค ผู้ชาญฉลาด รักสันโดษ ฝึกฝนด้านวิศวกรรมศาสตร์ มาจากสถาบัน M.I.T. เรียนวิชาโทด้าน วรรณคดียุควิกตอเรียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิชาโท
Back to top