ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิชากีฏวิทยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิชากีฏวิทยา*, -วิชากีฏวิทยา-

วิชากีฏวิทยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิชากีฏวิทยา (n.) entomology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิชากีฏวิทยา
Back to top