ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิงเวียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิงเวียน*, -วิงเวียน-

วิงเวียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิงเวียน (v.) be giddy See also: be dizzy, be in a whirl Syn. หน้ามืด, ตาลาย, เวียนหัว
English-Thai: HOPE Dictionary
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ,หน้ามืด,ตาลาย,ยุ่งเหยิง,สับสน,ซึ่งทำให้สับสน,ไม่ระมัดระวัง,โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded,giddy
faint(เฟนทฺ) {fainted,fainting,faints} adj. สลัว ๆ ,เลือน ๆ ,อ่อนกำลัง,เป็นลม,หน้ามืด,วิงเวียน,ขาดความกล้า,
groggy(กรอก'กี) adj. ซวนเซ,โซซัดโซเซ,เมาเหล้า,วิงเวียนศีรษะ, See also: groggoly adv. grogginess n.
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane
spin(สพิน) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (การ) ปั่น,กรอ,ฟั่น,ทอ (ไหม) ,พ่น (ไหม) ,ม้วน,ทำให้หมุน,ควง,แทง (บิลเลียด) ,เรียบเรียง,เล่า,สาธยาย,เหวี่ยงออก,ขว้างออก,ยืดเยื้อ,หมุน,เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว,วิงเวียนศรีษะ,พลิก, Syn. rotate,whi
swim(สวิม) {swam,swum,swimming,swims} vi.,vt.,n. (การ) ว่าย,ว่ายน้ำ,ลอยน้ำ,ลอยคว้าง,ล่องลอย,ท่วม,จุ่ม,แช่,วิงเวียนศรีษะ,ทำให้ว่ายน้ำ,ทำให้ลอยตัว. in the swim มีบทบาทมาก, See also: swimmer n.
swirl(สเวิร์ล) vi.,vt.,n. (การ) หมุน,หมุนรอบ,วน,วนเวียน,วิงเวียนศรีษะ,สิ่งที่บิดงอ,เส้นขดงอ,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน..
vertigo(เวอ'ทิโก) n. อาการวิงเวียนศรีษะ,ความรู้สึกวิงเวียนที่ทำให้การทรงตัวลำบาก pl. vertigoes,vertigoes
whirl(เวิร์ล) vi. vt.,n. (ทำให้,การ) หมุนเวียน,หมุนรอบ,ปั่น,วน,เวียน,วง,หมุนกลับอย่างฉับพลัน,เผชิญหน้าอย่างรวดเร็ว,รู้สึกวิงเวียนศีรษะ,สิ่งที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,น้ำวน,ความโกลาหล,การสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง, See also: whirler n. whirlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
dizzy(adj) เวียนศีรษะ,ตาลาย,หน้ามืด,วิงเวียน,หัวหมุน,งง,สับสน
faint(adj) วิงเวียน,เป็นลม,หน้ามืด,อ่อนเปลี้ย,สลัว,เลือนๆ
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
giddy(adj) น่าวิงเวียน,น่ามึน,น่างง,น่าเวียนหัว
qualm(n) ความประหวั่นพรั่นพรึง,ความกระวนกระวาย,ความวิงเวียน
vertigo(n) อาการวิงเวียนศีรษะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dizzinessอาการเวียนหัว,เวียนศีรษะ,หน้ามืด,อาการวิงเวียน,เวียนหัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vertiginous (adj.) วิงเวียน See also: มึนงง Syn. giddy, dizzy, unsteady Ops. steady
wamble (vi.) วิงเวียน See also: มึนหัว
light-headed (adj.) วิงเวียนศีรษะ Syn. giddy, dizzy
giddy (adj.) น่าวิงเวียน See also: เวียนหัว, มึนงง, ซึ่งรู้สึกหัวหมุน Syn. dizzy, unsteady Ops. steady
qualm (n.) ความรู้สึกวิงเวียน See also: อาการหน้ามืด
qualmish (adj.) ที่มีอาการวิงเวียน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My stomach is still upset, and I feel dizzyท้องไส้ฉันยังคงปั่นป่วนอยู่ และฉันก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Confusion, dizziness, nausea.รู้สึกสับสน วิงเวียน คลื่นไส้
Are you dizzy? Head spinning?วิงเวียนไหม หัวหมุนไหม
Twice he had felt faint and dizzy... ... and that had worried him.สองครั้งที่เขามีความรู้สึกและ ลมวิงเวียน และที่เป็นห่วงเขา
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว
I'm sorry. I feel dizzy.ขอโทษ ฉันรู้สึกวิงเวียน
Suffer from headaches, nausea?คุณมีอาการวิงเวียนมั้งมั้ย ?
Nola got a migraine at the last moment, and unfortunately she can't make it. - Oh, no.โนล่าเกิดวิงเวียนขึ้นมากระทันหัน โชคไม่ดีเลยที่เธอมาด้วยไม่ได้
Headaches? Dizziness?ปวดหัว วิงเวียนศีรษะ
I love you, whether you like it or not.และคุณวิงเวียน เพราะคุณยังไม่ทานอะไรเลย
Now several weeks back, his doctors recorded that Carl was experiencing frequent nauseous, discomfort while urinating, dizziness.หลายสัปดาห์ก่อน หมอของเขา บันทึกว่าคาร์ล มีอาการคลื่นไส้บ่อยๆ รู้สึกปัสสาวะติดขัด วิงเวียน_BAR_
Initial symptoms include nausea, dizziness,อาการเริ่มต้นที่ประกอบด้วยอาการคลื่นไส่ วิงเวียน
I don't know, I just started feeling dizzy.ไม่รู้สิ ฉันเพิ่งรู้สึกวิงเวียน
It causes, droziness, dizziness, disorientation and memory loss.มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ \ มึนงง และสูญเสียความทรงจำ
So, don't panic if you feel light headed at first.ดังนั้นเจ้าอย่าหวาดกลัว หากในขั้นต้นมีการวิงเวียน.
They think it justified... because of the Church's attacks on men of science in the distant past and it's true.ดังนั้นเจ้าอย่าหวาดกลัว หากในขั้นต้นมีการวิงเวียน. กระบวนการระดับ GALILEl
Must be the sight of you. I feel a bit giddy at it!สงสัยเพราะมองหาคุณ เลยรู้สึกวิงเวียนเล็กน้อย
I'm nauseated and feverish.ชั้นวิงเวียนหัวแล้วก็เหมือนจะมีไข้
It predicts several as yet undiscovered particles.การ์เร็ตโทร ความสัมพันธ์ทาง เรขาคณิตนี้ทำให้วิงเวียน
A sudden fit could create enough dizziness to cause a momentary collapse.หากมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ก็สามารถทำให้วิงเวียน จนถึงขั้นหมดสติได้ครับ
I feel nauseous. And a bit dizzy. I don't know why.รู้สึกคลื่นไส้วิงเวียน ทำไมเป็นแบบนี้นะ
I envy you for feeling nauseous and dizzy.ดีจังนะ คลื่นไส้วิงเวียน
People hardly ever experience vertigo while sky diving, so just keep your wits about you.บางคนก็มีอาการวิงเวียนศีรษะ ตอนโดดร่ม ตั้งสมาธิให้ดีๆครับ
She told the Coast Guard she had felt dizzy.เธอบอกกับ ยามชายฝั่ง ว่าเธอรู้สึกวิงเวียน
It's dizzying mathematics, dealing with the laws of physics before the Universe as we know it existed.มันเป็นคณิตศาสตร์วิงเวียน จัดการกับกฎหมายของฟิสิกส์ ก่อนที่จักรวาลที่เรารู้ว่ามันมีอยู่
And nauseous and dizzy.และก็คลื่นไส้ และก็วิงเวียน
Look, my-my dads have been trolling the NYADA chat rooms, and they said that she's been appointed dean of Vocal Performance and Song Interpretation, and now she's going across the country to pick out her own inaugural class.บทบาทที่ท้าท้ายมากที่สุด ในโรงละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ชั้นคิดว่า ชั้นวิงเวียนอยากจะอ้วกแล้วซิ
A little dizzy.รู้สึกวิงเวียนเล็กน้อย
Blonde model Suzy Hunt stepped on to the dizzy Elizabeth Taylor-Richard Burton roundabout of romance yesterday.รูปแบบสีบลอนด์ซูล่า ก้าวไปวิงเวียนลิซาเบ ธ เทย์เลอร์ริชาร์ดเบอร์ตัน- วงเวียนของเมื่อวานโรแมนติก
Just makes me really sleepy and woozy, which is somethingมันทำให้ฉันง่วงนอน, วิงเวียนศีรษะ
The nausea you've been feeling and the dizziness...ที่คุณมีอาการคลื่นไส้อาเจียน และวิงเวียน...
Okay, let me get you something for your nausea.โอเค งั้นเดี๋ยวหายา แก้วิงเวียนให้แล้วกัน
I'm so sorry. I feel a little faint.ผมขอโทษ ผมรู้สึกวิงเวียนนิดหน่อย
Just a little dizzy.เพียงเล็กน้อยวิงเวียน
How frustrating for you.โอ.. ที่มันน่าวิงเวียนจริงๆ ใช่ไหม
And you can also expect nausea, confusion and dizziness.และคุณจะคลื่นไส้ มึนงงและวิงเวียน
You're face to face with greatness and it's strangeเจอะจอมพลังจังๆ ก็คงวิงเวียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิงเวียน
Back to top