ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิฆเนศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิฆเนศ*, -วิฆเนศ-

วิฆเนศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิฆเนศ (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. พิฆเนศ, วิฆเนศวร, พิฆเนศวร
วิฆเนศ (n.) elephant - headed god See also: son of Siva Syn. พิฆเนศวร, คเณศ, วิฆเนศวร
วิฆเนศวร (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. วิฆเนศ, พิฆเนศ, พิฆเนศวร
วิฆเนศวร (n.) elephant - headed god See also: son of Siva Syn. พิฆเนศวร, คเณศ, วิฆเนศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิฆเนศ
Back to top