ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วาระการประชุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วาระการประชุม*, -วาระการประชุม-

วาระการประชุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วาระการประชุม (n.) agenda Syn. ระเบียบวาระ
English-Thai: HOPE Dictionary
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable)
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม,คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่,อุปกรณ์คุมหางเสือ
English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agendaระเบียบวาระการประชุม [ดู order of business และ order of the day] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
calendarลำดับเรื่อง (ในระเบียบวาระการประชุมสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order of the day; order of businessระเบียบวาระการประชุม [ดู agenda] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agendaวาระการประชุม [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, there's always an agenda.แน่นอน มันต้องมีวาระการประชุมอยู่แล้ว
I don't care about the liberal agenda any more. It's boring.ฉันไม่สนใจเกี่ยวกับวาระการประชุมอีกต่อไป
This is not about my agenda with the Sons, it's a the progress we've made.เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมกับพวกthe Sons มันเป็นความคืบหน้าของเรา
So... now that this unnecessary meeting about America's future doorstop is adjourned, do you wanna go grab a cup of decaf?เอาล่ะ... ทีนี้วาระการประชุม อันไร้สาระ เรื่องประตูสู่อนาคตของอเมริกา ก็ยุติลงเพียงเท่านี้
And I am done being taken advantage of and enabling your agendas.และฉันทำถูกนำประโยชน์จาก และทำให้วาระการประชุมของคุณ
Everyone has their own agenda.ทุกๆคนมีวาระการประชุมเป็นของตนเอง
"return to kinder, gentler traditions" agenda.ให้กลับไปหา kinder, ประเพณีแสนอ่อนโยนในวาระการประชุม
He's told us of your agenda, of your plans to undermine the mainstreaming movement, and he's walking free as we speak.เขาบอกพวกเราเกี่ยวกับวาระการประชุม เรื่องแผนของคุณที่เป็นอุปสรรค ต่อการเคลื่อนไหวหลักของเรา และเขาก็เป็นอิสระไปแล้วตอนนี้
It was on my agenda.มันเป็นในวาระการประชุมของฉัน
Whatever the reasons that people become deniers, when you look closely, they often have an agenda which they won't admit to.ไม่ว่าเหตุผลที่คนกลายเป็นผู้ ปฏิเสธ, เมื่อคุณมองอย่างใกล้ชิด พวกเขามักจะมีวาระการประชุมที่ พวกเขาจะไม่ยอมรับต่อไปยัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วาระการประชุม
Back to top