ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วัสดุก่อสร้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วัสดุก่อสร้าง*, -วัสดุก่อสร้าง-

วัสดุก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัสดุก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refractory วัสดุทนไฟ วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Surcharge ขยะเผื่อทรุด, วัสดุทับหลุม 1) ขยะเผื่อทรุด : การใส่ขยะในหลุมฝังกลบเหนือระดับดินเดิม สำหรับเผื่อให้ขยะทรุดตัวหลังการย่อยสลาย 2) วัสดุทับหลุม : เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมากองไว้สำหรับ กดผิวบนของหลุมขยะ เพื่อให้ทรุดตัวเร็วขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
timbering (n.) ไม้วัสดุก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A large amount of construction materials were stolen from there.วัสดุก่อสร้างเป็นจำนวนมากถูกขโมยจากที่นี่
You recently returned from a trip to Gotan, in Northern Africa and you just took a nasty spill because of some shoddy masonry work.เพิ่งกลับมาจากการเดินทางในโกทัน อาฟริกาเหนือ... ...แล้วก็เพิ่งสะดุดล้ม เพราะเดินผ่าน... ...กองวัสดุก่อสร้าง
You try and solve this problem with the missing construction materials.แกต้องหาทางแก้ปัญหา เรื่องวัสดุก่อสร้างที่หายไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วัสดุก่อสร้าง
Back to top