ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วัยเอ๊าะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วัยเอ๊าะ*, -วัยเอ๊าะ-

วัยเอ๊าะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัยเอ๊าะ (n.) teen-age See also: adolescent, young Syn. วัยรุ่น, วัยกำดัด, วัยหนุ่มสาว, วัยแรกรุ่น Ops. วัยชรา, วัยแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd rather be anywhere than here.วัยเอ๊าะอยากไปใสๆ ที่อื่น
Don't want the hubby home alone with the young nanny.ไม่อยากให้คุณสามีอยู่บ้านคนเดียว กับพี่เลี้ยงสาววัยเอ๊าะ
I don't really pursue younger women.ฉันไม่ใช่พวกตามล่าสาววัยเอ๊าะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วัยเอ๊าะ
Back to top