ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วันสงกรานต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วันสงกรานต์*, -วันสงกรานต์-

วันสงกรานต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วันสงกรานต์ (n.) SongKran
วันสงกรานต์ (n.) Songkran festival See also: Songkran Day, Thai New Year
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Songkranวันสงกรานต์ [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วันสงกรานต์
Back to top