ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วันศารท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วันศารท*, -วันศารท-

วันศารท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วันศารท (n.) annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month Syn. สารท, เทศกาลศารท
วันศารทจีน (n.) Chinese autumn festival Syn. เทศกาลศารทจีน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วันศารท
Back to top