ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วัชรอาสน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วัชรอาสน์*, -วัชรอาสน์-

วัชรอาสน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัชรอาสน์ (n.) throne that the Buddha sit when he became enlightened Syn. รัตนบัลลังก์
วัชรอาสน์ (n.) the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment Syn. โพธิบัลลังก์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วัชรอาสน์
Back to top