ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้นแผ่ออกมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้นแผ่ออกมา*, -ล้นแผ่ออกมา-

ล้นแผ่ออกมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้นแผ่ออกมา (v.) overflow Syn. ล้น, ล้นหลาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้นแผ่ออกมา
Back to top