ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล่าช้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล่าช้า*, -ล่าช้า-

ลาชา ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just I've heard that sometimes farmers in the field ...ผมเคยได้ยินว่า บางครั้งเวลาชาวไร่เข้าไปในไร่...
I saw you two minutes ago. You took forever wheeling up here.ฉันเห็นเธอเมื่อสองนาทีที่แล้ว ว่าเธอคงใช้เวลาชาติเศษที่จะเข็นรถมานี่
On the contrary. Laughing at another person's misery was the only thing that made me feel like everyone else.ในทางตรงกันข้ามเลยนะ การได้หัวเราะ nä ţag trg kán q·am leynà kar dâ·hvá rò เวลาชาวบ้านทุกข velacavb·anţúk q

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล่าช้า
Back to top