ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล่วงละเมิดสิทธิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล่วงละเมิดสิทธิ์*, -ล่วงละเมิดสิทธิ์-

ล่วงละเมิดสิทธิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่วงละเมิดสิทธิ์ (v.) violate copyright Ops. เคารพสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First, licentiousness between us is not permitted.ข้อแรกไม่อนุญาต ให้ล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล่วงละเมิดสิทธิ์
Back to top