ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล่วงละเมิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล่วงละเมิด*, -ล่วงละเมิด-

ล่วงละเมิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่วงละเมิด (v.) violate See also: infringe, encroach
ล่วงละเมิดสิทธิ์ (v.) violate copyright Ops. เคารพสิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
cow(คาว) n. วัวตัวเมีย,แม่วัว,สัตว์ตัวเมียจำพวก Bos,สัตว์ตัวเมียขนาดใหญ่ (เช่นช้าง ปลาวาฬ แรด แม่น้ำ) ,หญิงอ้วนพุงพลุ้ย -Phr. (a sacred cow วัวในอินเดีย (ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์) ,บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาอาจล่วงละเมิดได้.) -Phr. (till the cows come home นาน
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความอยุติธรรมที่ได้รับ,การล่วงละเมิด,การก้าวร้าว, Syn. harm,hurt
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance
inviolable(อินไว'อะละเบิล) adj. ล่วงละเมิดไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้,ขัดขืนไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ทำให้เสียหายไม่ได้., See also: inviolableness n. inviolably adv., Syn. intact,unbroken
inviolate(อินไว'อะลิท,-ทิด) adj. ไม่ถูกล่วงละเมิด,ไม่เสียหาย,ไม่ถูกทำลาย,ไม่เสื่อม., See also: inviolacy,inviolateness n.
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
sacred(เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้, See also: sacredness n., Syn. hallow
sacrosanct(แซค'โรแซงทฺ) adj. ศักดิ์สิทธิ์,ล่วงเกินไม่ได้,ล่วงละเมิดไม่ได้., See also: sacrosanctity n. sacrosanctness n.
violence(ไว'อะเลินซฺ) n. ความรุนแรง,ความดุเดือด,การใช้กำลัง,ความพลการ,การทำลาย,การล่วงละเมิด,การสบประมาท,การทำให้บาดเจ็บ
violent(ไว'อะเลินทฺ) adj. รุนแรง,ดุเดือด,ใช้กำลัง,พลการ,ทำลาย,ล่วงละเมิด,สบประมาท,ซึ่งทำให้บาดเจ็บ., See also: violently adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
injustice(n) ความไม่เป็นธรรม,ความผิด,การล่วงละเมิด
violation(n) การใช้อำนาจ,การประทุษร้าย,การล่วงละเมิด
violence(n) ความรุนแรง,การล่วงละเมิด,การหักโหม
violent(adj) รุนแรง,หักโหม,ใช้กำลัง,ล่วงละเมิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trespass๑. การบุกรุก [ดู intrusion]๒. การล่วงละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tort-feasor (n.) ผู้ล่วงละเมิด See also: ผู้ละเมิด
tortious (adj.) เกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น See also: เกี่ยวกับการละเมิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Molestation and attempted rape.ล่วงละเมิด และ ข่มขืน
All of the defendants claim... that they were subjected to physical and mental abuse while in police custody.ว่าพวกเขาโดยนำมาทางกายภาพและ การล่วงละเมิดทางจิตใน?
King's commitment to noble families must not be compromised.ความมุ่งมั่นของพระราชา ต่อครอบครัวชั้นสูงจะต้องไม่ถูกล่วงละเมิด
What I need is a husband who will not just stand there while I am being molested!ฉันต้องการสามีที่่ ไม่แค่ยืนเฉยระหว่างที่ฉันถูกล่วงละเมิด!
You be sure to let me know next time you wanna finger-fuck my wife.อย่าลืมบอกผมว่าเมื่อคุณ อยากจะล่วงละเมิดเมียผมอีก
First, licentiousness between us is not permitted.ข้อแรกไม่อนุญาต ให้ล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน
Well, I feel weird being here... like I'm trespassing.อ้อ ฉันรู้สึกแปลกที่ต้องอยู่ที่นี่... เหมือนกับฉันถูกล่วงละเมิด
Did they violate you?ถ้าพวกนั้นล่วงละเมิดเธอล่ะก็
Evolution is an imperfect and often violent process.บ่อยครั้งวิวัฒนาการที่ไม่สมบุรณ์ ก็ทำให้เกิดการล่วงละเมิดอย่างรุนแรง
And Accused Him Of Sexual Assault.แล้วกล่าวหาเขา ว่าล่วงละเมิดทางเพศ
Call me an office crazy, but your humbling interest in my personal life could be misinterpreted as harassment in some circles.จะว่าผมบ้าก็ไม่ว่านะ แต่ที่คุณมายุ่มย่ามชีวิตส่วนตัวผม อาจเป็นคดีล่วงละเมิดได้ทางใดก็ทางนึงนะ
With her bruising, the wound to the back of her head, we may be looking at a case of sexual assault.กับรอยช้ำที่ด้านหลังศรีษะเธอ เราอาจมีคดีล่วงละเมิดทางเพศอยู่
A woman named Lila Tournay has filed sexual-assault charges against him.ผู้หญิงชื่อไลล่า ทัวร์เน่ย์ ฟ้องเขาข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ
If Angel molested me, as the evidence seems to indicate, then he should face the consequences.ถ้าแองเจิ้ลล่วงละเมิดฉันตามที่หลักฐานมันฟ้อง เขาก็ควรยอมรับผลที่ตามมา คุณคิดว่างั้นมั้ย
A woman named Lila Tournay has filled sexual assault chargesหญิงชื่อไลล่า ทัวร์เน่ย์ฟ้องข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ
I am arresting you for violating the special sex trade law.คุณถูกจับกุมแล้ว ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ
SOMEONE ON THE INSIDE. I SUPPOSE YOU'RE GONNA TELL ME THERE'S A COTTAGE INDUSTRY FOR THAT, TOO.ฆาตกรล่วงละเมิดเด็ก วาดตัวตลก และคนก็ซื้อไปแขวนในบ้าน
If the current sexual allegations are true and he thinks we know it, he's not coming out of there.ถ้าการสืบสวนเรื่องล่วงละเมิดเป็นจริง และเขาคิดว่าเรารู้ เขาไม่ออกมาแน่
J. J., I need you to release a press statement saying that we have absolutely no evidence of sexual allegations.เจเจ คุณแถลงข่าวต่อสื่อว่า เราไม่มี หลักฐานใดๆ ในคดีล่วงละเมิดทางเพศ
I can't tell you the number of times i've investigated abuse charges against small religious groups.ผมบอกไม่ถูกเลยว่า กี่ครั้งที่ผมเข้าสอบสวน การล่วงละเมิดในกลุ่มเล็กๆ ที่มีความเชื่อ
There's a good chance a serial sex offenderก็เป็นไปได้ว่าผู้ที่ล่วงละเมิดอย่างต่อเนื่อง
Coaxes riley into the basement where he sexually assaults him.เขาหลอกพาไรลีย์ไปที่ห้องใต้ดิน แล้วล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
Three of Darby's guys have done time for sex crimes.คนของดาร์บี้สามคนได้ เคยก่อคดีล่วงละเมิดเพศมาหกคดี
Now, in these circumstances, unless the state has obtained some new information relating to my involvement in the matter, then I find it highly prejudical, even constitutionally offensive, to keep me detained without bail.ในสถานการณ์เช่นนี้ เว้นซะแต่ว่ารัฐมีข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผมในเรื่องนี้ และผมก็พบว่าเป็นผลร้ายอย่างมาก แม้กระทั่งการล่วงละเมิดสิทธิ
Haven't we seen the result of such violations both internationally and domestically, case in point, would be Dave v McDonough doc #0413825เรายังไม่เคยเห็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ยกตัวอย่างคดี เดฟ กับ แมคโดนัลด์ คดีหมายเลข #0413825
Is money that tight?บวกกับเขาแต่งงานไปแล้ว เขาคงไม่ต้องการถูกฟ้องคดีล่วงละเมิดทางเพศหรอกน่า
What does that mean?ปี 2003 คุณแจ้งความว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ
And those Peeping Toms go from sexual assault to murder easily.การเรียกครั้งนั้น ทอมถูกเรียกไปทำคดีล่วงละเมิดทางเพศ
They were definitely inflicted postmortem.เขาล่วงละเมิดเธอ หลังจากที่เธอตายแล้ว
"without willful disobedience, nor transgressing due limits, then is he guiltless.""โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืน หรือไปล่วงละเมิด เนื่องจากมีข้อจำกัดใด ให้ถือเขาผู้นั้นบริสุทธิ์"
Unless you want a sexual harassment suit crammed down your throat, you will listen to what I have to say.ถ้าคุณต้องการให้เหมาะกับการล่วงละเมิดทางเพศ crammed ลงลำคอของคุณ คุณจะได้ฟังสิ่งที่ฉันได้กล่าว
They take precautions to avoid prurient surveillance.พวกเขาได้คิดเรื่องการป้องกันการล่วงละเมิดแบบนั้นไว้แล้ว
I come in here to have a mole removed; look what they did.ฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดูสิ่งที่พวกมันทำสิ
It applies unto time and all eternal. Anything in the evidence safe is sacrosanct.มันถูกคนนำมาประยุกต์ใช้จนตราบเท่าทุกวันนี้และตลอดกาล หลักฐานอะไรที่อยู่ในห้องนิรภัยมันจะถูกล่วงละเมิดไม่ได้
If he's prepubescent, it would also explain why there's no sexual experimentation on the victims.หากเขาอยู่ในวัยก่อนวัยรุ่น มันยังอธิบายได้ว่า ทำไมไม่มีการล่วงละเมิด ทางเพศกับเหยื่อ
Dr. Hecht, did you find any signs of sexual abuse?ดร. เฮชท์ คุณพบสัญญาณของการล่วงละเมิดทางเพศมั้ย
Although there were no sexual interactions ante or postmortem, the removal of the lips is in itself a sexual act.แม้จะไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งก่อนและหลังตาย แต่การเอาปากออก เป็นการกระทำทางเพศ
No. I don't relieve my stress through sexual harassment.ไม่,ผมไม่ระบายความเครียดของผม ผ่านทางการล่วงละเมิดทางเพศ
You're saying if sexual harassment relieves your stress, I should just accept it?ถ้าคุณบอกว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นการระบายความเครียด ของคุณ,ฉันควรจะยอมรับมันไหม?
I told you I don't relieve my stress through sexual harassment.ผมบอกเธอผมไม่ ระบายความเครียดผ่านทางการล่วงละเมิดทางเพศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล่วงละเมิด
Back to top