ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกเกาลัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกเกาลัด*, -ลูกเกาลัด-

ลูกเกาลัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกเกาลัด (n.) chestnut Syn. ต้นเกาลัด
English-Thai: HOPE Dictionary
chestnutn. ลูกเกาลัด,ต้น (ไม้) เกาลัด,สีน้ำตาลแก่,คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
marron(มะ'รัน) n. ลูกเกาลัด
English-Thai: Nontri Dictionary
chestnut(n) ลูกเกาลัด,ต้นเกาลัด,สีน้ำตาลแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Roasting chestnuts on a fire What's thisย่างลูกเกาลัดเอาไว้บนเตา / นี่อะไร
Whoever it was that beat up your brother sure gave him a chestnut for an eye.คนที่กระทืบพี่ของคุณ ต่อยเขาเสียตาเป็นลูกเกาลัดเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกเกาลัด
Back to top