ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกมังคุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกมังคุด*, -ลูกมังคุด-

ลูกมังคุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกมังคุด (n.) mangosteen See also: Garcinia mangostana Linn. Syn. ต้นมังคุด, ผลมังคุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกมังคุด
Back to top