ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกมะละกอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกมะละกอ*, -ลูกมะละกอ-

ลูกมะละกอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกมะละกอ (n.) papaya See also: Carica papaya Linn. Syn. ต้นมะละกอ, ผลมะละกอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกมะละกอ
Back to top