ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกฝรั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกฝรั่ง*, -ลูกฝรั่ง-

ลูกฝรั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกฝรั่ง (n.) guava Syn. ต้นฝรั่ง, ผลฝรั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
guava(n) ลูกฝรั่ง,ต้นฝรั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกฝรั่ง
Back to top