ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกทับทิม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกทับทิม*, -ลูกทับทิม-

ลูกทับทิม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกทับทิม (n.) pomegranate See also: Punica granatum Syn. ต้นทับทิม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกทับทิม
Back to top