ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกกระเดือก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกกระเดือก*, -ลูกกระเดือก-

ลูกกระเดือก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกกระเดือก (n.) Adam´s apple Syn. กระเดือก
ลูกกระเดือก (n.) Adam´s apple
English-Thai: HOPE Dictionary
adam's appleลูกกระเดือก
thyroid(ไธ'รอยด์) n.,adj. =ต่อมไธรอยด์,กระดูกลูกกระเดือก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Adam's appleลูกกระเดือก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if ripping throats gets that warhead back...ถ้าการจิ๊กลูกกระเดือก มันทำให้หัวรบนั้นกลับมา
What, is MacGruber gonna rip my throat out?แมคกรูเบอร์จะจิ๊กลูกกระเดือกหนู
Start the car, or I'm gonna rip your throat out...สตาร์ทรถ ไม่งั้นฉันจะเลาะลูกกระเดือกนาย
Come on,man! I'll fuckin' eat your heart. I tear you into fucking throatเข้ามาสิวะ กูจะควักหัวใจมึงออกมาแดก แล้วกูก็จะเจื๋อนลูกกระเดือกมึงด้วย
I will cut your throat.ชั้นจะเฉือนลูกกระเดือกแกซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกกระเดือก
Back to top