ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลำไส้เล็ก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลำไส้เล็ก*, -ลำไส้เล็ก-

ลำไส้เล็ก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำไส้เล็ก (n.) small intestine
English-Thai: HOPE Dictionary
duodenumลำไส้เล็กส่วนต้น
small intestinen. ลำไส้เล็ก, Syn. intestine
chyle(ไคลฺ) n. ของเหลวคล้ายนมที่ย่อยแล้วในลำไส้เล็กซึ่งจะไหลไปสู่เส้นเลือดดำ
chyme(ไคมฺ) n. อาหารย่อยแล้วในกระเพาะอาหารต่อมาจะเข้าสู่ลำไส้เล็ก, See also: chymous adj.
ileum(อิล'เลียม) n. ลำไส้เล็กท่อนปลาย,ส่วนหน้าของhindgutของแมลง
intestinal(อินเทส'ทะเนิล) adj. เกี่ยวกับลำไส้เล็ก.
jejunum(จิจู'นัม) n. ส่วนกลางของลำไส้เล็กอยู่ระหว่าง duodenumกับileum., See also: jejunal adj. ดูjejunum
mesenteryเป็น membrane ซึ่งช่วยยึดลำไส้เล็กให้ติดกับผนังช่องท้องและเป็นเส้นทางที่เลือด ท่อน้ำเหลือง และเส้นประสาทผ่านเข้าออกจากลำไส้เล็ก
pylorusส่วนปลายล่างของกระเพาะอาหารต่อกับส่วนต้นของลำไส้เล็ก
vagus nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 10 ประกอบรวมด้วยเส้นประสาทหลายเส้นไปรวมสู่อวัยวะต่าง ๆ เช่น หูด้านนอก ฟาริงค์ ลาริงค์ trachear ปอด esophagus กระเพาะ ลำไส้เล็ก ถุงน้ำดี ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัติโนมัติ
viscera(วิส'เซอ) n.,pl. อวัยวะภายใน,อวัยวะในโพรงของร่างกาย (โดยเฉพาะในช่องท้อง) ,ลำไส้เล็ก,ไส้พุง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
duodenumลำไส้เล็กส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enteritisลำไส้เล็กอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileumลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jejunumลำไส้เล็กส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileac; ileal-ลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jejunoileostomyการผ่าต่อลำไส้เล็กส่วนกลางกับส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enteritisลำไส้เล็กอักเสบ,ลำไส้อักเสบ,การอักเสบของลำไส้ [การแพทย์]
Ileumลำไส้เล็กส่วนปลาย [TU Subject Heading]
Jejunumลำไส้เล็กส่วนกลาง; ลำไส้เล็กส่วนกลาง; ลำไส้เล็กตอนกลาง; ลำไส้เล็กส่วนกลาง; เจจุนัม, ลำไส้เล้ก; ลำไส้เล็กเจจุนัม; เยื่อบุลำไส้เล็ก; เจจูนัม [การแพทย์]
small intestineลำไส้เล็ก, อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารต่อจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารไปเลี้ยงร่างกาย  ลำไส้เล็กของคนมีความยาวประมาณ 6 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amylaseอะไมเลส, เอนไซม์ช่วยในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล  มีอยู่ในน้ำลายลำไส้เล็ก และตับอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gastroenteritisกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบ [TU Subject Heading]
Ileitisอิเลอัม, ลำไส้เล็กอักเสบ; ลำไส้เล็กอีเลอัมอักเสบ; อิเลอัมอักเสบ [การแพทย์]
intestineลำไส้, อวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินอาหาร ต่อจากกระเพาะอาหารไปจนถึงทวารหนัก มี  2 ตอน คือ ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
large intestineลำไส้ใหญ่, อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารต่อจากลำไส้เล็กไปยังทวารหนัก ทำหน้าที่รับกากอาหารจากลำไส้เล็กและดูดน้ำจากกากอาหาร  ลำไส้ใหญ่ของคนมีความยาวประมาณ 1.5 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
maltaseมอลเทส, เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mesenteryเมเซ็นเทอรีย์, เยื่อยึดลำไส้เล็ก, เมเซนเทอรี่, เยื่อมิเซนเตอรี, มีเซนเตอรีย์, เยื่อแขวนลำไส้, ขั้วลำไส้, มีเซนเทอรี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
duodenum (n.) ลำไส้เล็กส่วนต้น
ileum (n.) ลำไส้เล็กส่วนปลายที่เปิดเข้าสู่ลำไส้ใหญ่
jejunum (n.) ช่วงกลางของลำไส้เล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Partial small bowel obstruction.ลำไส้เล็กอุดตันบางส่วน
I feel like someone grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck.ฉันรู้สึกเหมือนมีใครล้วงคอไปจับลำไส้เล็ก ดึงออกมาทางปาก - มาพันรอบคอฉัน
She's got a bleeding duodenal ulcer.เธอมีเลือดออกจากแผลที่ลำไส้เล็ก
I didn't find any seafood in his stomach or small intestine.ฉันไม่เห็นอาหารทะเลอะไรเลยในกระเพาะ หรือในลำไส้เล็กของเขาเลยนะ
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า..
Force-feed him wheat then do an endoscopy as it hits his duodenum.ให้ข้าวสาลีเป็นอาหารเขา ส่องกล้องเขาดูลำไส้เล็กส่วนต้น
The C.T. shows you have an infection in your small bowel and your colon is inflamed.โอเค เอ่อ คลาร่า ผลซีทีบอกว่า คุณติดเชื้อในลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่อักเสบ
That's a lot of necrotic small bowel.นั่นมัน เนื้อเยื่อลำไส้เล็กตาย เยอะเลย คุณจะรักษามันได้ไหม?
And by fourth grade, I knew what a distended ileum felt like on palpation.ผมคลำหาจุดที่ลำไส้เล็กบวมได้ตั้งแต่ป.4
I'm doing an intestinal transplant.ผมกำลังทำการปลูกถ่ายลำไส้เล็ก
Uh, sorry, Stuart, his intestinal transplant today.อ่าโทษที, เด็กสจ๊วต ลูกถ่ายลำไส้เล็กวันนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลำไส้เล็ก
Back to top