ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลัทธิคอมมิวนิสต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลัทธิคอมมิวนิสต์*, -ลัทธิคอมมิวนิสต์-

ลัทธิคอมมิวนิสต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลัทธิคอมมิวนิสต์ (n.) communism Syn. คอมมิวนิสต์
ลัทธิคอมมิวนิสต์ (n.) communism
English-Thai: HOPE Dictionary
communism(คอม'มิวนิสซึม) n. ลัทธิคอมมิวนิสต์
communist(คอม'มิวนิสทฺ) n. ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,สมาชิกของระบบคอมมูน commune) adj. เกี่ยวกับพรรคหรือลัทธิคอมมิวนิสต์, See also: communistic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
communism(n) ลัทธิคอมมิวนิสต์
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
communismลัทธิคอมมิวนิสต์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communismลัทธิคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We worked together in a completely bipartisan way to bring down communism.เราทำงานด้วยกันโดยได้รับ การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้ง 2 พรรค ในการโค่นล้มลัทธิคอมมิวนิสต์
Now we have forgotten 40 years of Communism, all gone.เราได้ลืมว่าเราคือนาซีและลืม 40 ปีของลัทธิคอมมิวนิสต์
That's not all. The President knows that the public hates all things communist.ท่านประธานาธิบดีก็ลังเลเหมือนกัน เนื่องจากประชาชนมีความรู้สึกต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
You mean the girl who saved you from the communists?หมายถึงคนที่ช่วยเหลืออาจารย์ จากลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นเหรอครับ
I think you represent to the majority of this committee, what is great about capitalism as opposed to communism.ความยอดเยี่ยมของลัทธิทุนนิยม เมื่อเทียบกับลัทธิคอมมิวนิสต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลัทธิคอมมิวนิสต์
Back to top