ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ละเว้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ละเว้น*, -ละเว้น-

ละเว้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละเว้น (v.) exclude See also: leave out, omit, reject, make an exception of Syn. ยกเว้น
ละเว้น (v.) exclude See also: leave out, omit, reject, make an exception of Syn. ยกเว้น
English-Thai: HOPE Dictionary
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
continence(คอน'ทะเนินซฺ) n. การควบคุมใจตัวเอง,การรู้จักละเว้น, Syn. continency
dispense(ดิสเพนซฺ') vt. แจกจ่าย,จัดการ,ปรุงยาและจ่ายยา vi. แจกจ่าย,ละเว้น,งด,ขจัด,ยกเว้น,ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้, Syn. scatter
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew
exempt(เอคเซมพฺทฺ') {exempted,exempting, exempts} vt. ยกเว้น,ละเว้น,พ้น. adj. ซึ่งถูกยกเว้น,พ้น., See also: exemptible adj.
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose,fail
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance
omission(โอมิส'เชิน) n. การละเว้น,การละเลย, Syn. neglect
omissive(โอมิส'ซิฟว) adj. เป็นการละเว้น,เป็นการละเลย,
omit(โอมิท') vt. ละเว้น,เว้น,ละเลย,เอาออก,ตัดทอน,ข้ามไป
pardon(พาร์'ดัน) n. การให้อภัย,ละเว้นโทษ
prohibition(โพรฮิบิช'เชิน) n. การห้าม,ข้อห้าม,คำสั่งห้าม,ข้อละเว้น,การห้ามผลิตและขายสุรา, See also: prohibitionary adj.
refrain(รีเฟรน') vi.,vt. ระงับ,ข่มจิต,กลั้น,ละเว้น,เลิก,หยุดยั้ง n. (เพลงหรือบทกวี) ลูกคู่,บทลูกคู่,บทซ้ำ,บทรับ,ทำนอง, See also: refrainment n.
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
temperance(เทม'เพอเรินซฺ) n. การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง,การละเว้นสิ่งมึนเมา,ความพอควร, Syn. moderation,self-restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
omission(n) การเว้น,การละเลย,การละเว้น,การคัดออก
omit(vt) ละเว้น,ละเลย,เว้น,เอาออก
prohibition(n) การห้าม,ข้อห้าม,ข้อละเว้น,การปราม,คำสั่งห้าม
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
omit to discloseละเว้นเสียไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nonfeasanceการละเว้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
omissionการละเว้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
waiverการสละสิทธิ์, การละเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Omission, Criminalการละเว้นทางอาญา [TU Subject Heading]
Conduct of Diplomatic Mission Towards the Receiving Stateในการปฏิบัติของคณะผู้แทนทางการทูตต่อรัฐผู้รับ นั้นหน้าที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของนักการทูตคือ จะต้องละเว้นจากการเข้าแทรกแซงใด ๆ ในกิจการภายในของรัฐผู้รับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abstain from (phrv.) ละเว้นจาก See also: ละเว้น, หลีกเลี่ยง Syn. forbear from
restrain from (phrv.) ละเว้นจาก See also: ระงับจาก, ยับยั้งจาก Syn. prevent from
celibacy (n.) การละเว้นจากการร่วมเพศ Syn. chastity, sexual abstention
sexual abstention (n.) การละเว้นจากการร่วมเพศ Syn. chastity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, ma'am, ignore everything he said, okay?เอ่อ, แหม่ม, ละเว้น ทุกอย่างที่เขาบอกว่าโอเค
To abstain from eating, and immersing yourself in books.ละเว้นจากการกินและหมกมุ่นอยู่กับหนังสือของเจ้า
Our girls abstained from relieving themselves all day in compliance with your decree that we produce this for youเด็กผู้หญิงของเราที่ละเว้นจาก relieve themselves ทั้งวัน... ...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... ...
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ
Breathe. Ignore the bad things.หายใจ ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี
But I cannot deny them fresh meat when it wanders so willingly into our midst.แต่ฉันไม่อาจห้ามพวกเขา ให้ละเว้นเหยื่อ ที่หลงเข้ามาในถิ่นเราอย่างเต็มใจ
Please, no! My Lord! Spare him!กรุณาเถอะฝ่าบาท ละเว้นชีวิตเค้า
I'm sure she hoped they would let her live.เธอคงหวังว่ามันคงละเว้นชีวิตเธอ
Tomoka received the mail "death exemption by forwarding the message."โทโมโกะส่งข้อความว่า "การตายจะถูกละเว้นเมื่อส่งข้อความนี้"
If the common man was doing that to their wives then why should the king treat his wife any differently kind of a thing.ถ้าผู้ชายทั่วไปทำอย่างนั้นกับเมียล่ะก็ กษัตริย์ก็ไม่น่าจะละเว้นเช่นกัน คงต้องทำเหมือนกัน
Can we leave Matt out of this?เราละเว้นแมทท์ไว้ได้ไม๊?
My guy said the name was omitted from the report.คนของฉันบอกว่าชื่อ อาจจะถูกละเว้นจากข้อมูลนี้
I would say I told you so, but since I'm now 18, I'll refrain.ฉันอยากพูด ฉันอยากบอกเธอ แต่ ตั้งแต่ตอนนี้ฉัน 18 ฉันจะละเว้นมันแล้ว
It would be unjust to punish him without determining the extent of his involvement in the affairขอฝ่าบาทได้โปรด ให้ความเป็นธรรมกับเขา ได้โปรดตัดสินโดยละเว้นเรื่อง ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับนาง
Please spare Pingan of any punishmentขอให้ละเว้นโทษ ผิงอัน
What, you think you can make a few exceptions?คุณไม่คิดหน่อยเหรอว่าจะพอละเว้นได้บ้าง
In paradise, all is forgiven.บนสวรรค์ สิ่งเหล่านั้นจะได้รับการละเว้น
That's a new interdiction van right there.เพราะนั่นเป็นข้อละเว้น รถมีทะเบียน
The children of god who are exempt from entrance exams...เด็กๆของพระเจ้า ผู้ได้รับการละเว้น จากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย...
She's the same way with us.ท่านก็เป็นแบบนี้แหละ กับพวกเราก็ไม่ละเว้น
Isn't she taking a vow of silenceเธอไม่ได้รับคำสาบานว่าจะละเว้นการพูด
But what's with the "Kill the infidel" routine?แต่อะไรล่ะืคือการละเว้น สิ่งนอกรีตที่ต้องทำประจำๆ
So my message is not lost, or ignored, or misinterpreted.เพื่อให้ข้อความของฉันจะไม่สูญหายหรือละเว้น หรือตีความผิด
I'll spare you the sob story of poor orphan Eugene Fitzherbert, it's a little bit of a...Ah ใช่ดี เราจะละเว้น คุณร้องไห้เรื่องของ เด็กกำพร้ายากจน Eugene Fitzherbert มันเป็นนิด ๆ หน่อย ๆ...
I cannot assist you there, my curse prevents me.นี่คือข้อเดียวที่ละเว้นไว้
Are you familiar with the sin of omission?คุณคุ้นๆกับบาปแห่งการละเว้นมั้ย?
The universe gave you a pass.จักรวาลละเว้นเธอไปแล้ว
You only spared the girl because of the love your father bears her father.เจ้าละเว้นเด็กหญิงไว้เพราะ ความรักที่พ่อเจ้ามีต่อพ่อนาง
I've tried restraint and lives were lost.ผมพยายามที่จะละเว้น แต่ก็มีคนตาย
I'm sorry. Please spare my life.ข้าขอโทษ โปรดละเว้นชีวิตข้าด้วย
I figured you for an abstainer.ฉันคิดทางออกสำหรับเธอแล้วในการละเว้น
And I will not let the act of a lone, troubled individual derail my duties.และผมจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ดังกล่าว ของคนๆเดียว มาทำให้ผมต้องละเว้นหน้าที่
But I'm going to make an exception here.แต่ฉันจะละเว้นไว้สักครั้งนึงคราวนี้
I told the men to spare the women and children, but I know that some of them ignored the order.ข้าสั่งคนให้ละเว้นผู้หญิงและเด็ก แต่ข้ารู้ว่าพวกเขาบางส่วนขัดคำสั่ง
Grand Prince, why don't you refrain from visiting the palace?องค์ชายใหญ่ ทำไมท่านถึงไม่ละเว้นการมาที่พระราชวัง
Royal clan members ought to voluntarily refrain from palace visits.เชื้อพระวงศ์ควรจะละเว้นการมาที่พระราชวังโดยสมัครใจ
This is my ultimatum before you lose your life.นี่เป็นวิธีเดียวที่จะละเว้นชีวิตท่านได้
The Fuhrer is not accustomed to being ignored, Herr Schmidt.ท่่านผู้นำไม่เคยละเว้นมาก่อน/ชมิด
If you guys could refrain from commenting... what's your gut say?ถ้าพวกคุณช่วยละเว้น การแสดงความเห็น... สัญชาติญาณคุณว่าไง? เขาไม่ได้ทำ.
Give us the name of the true infidel, and Northman and Compton will be spared.จงบอกชื่อพวกต่อต้านมา และนอร์ทแมนกับคอมพ์ตัน จะได้รับการละเว้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ละเว้น
Back to top