ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ละเมิดสัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ละเมิดสัญญา*, -ละเมิดสัญญา-

ละเมิดสัญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละเมิดสัญญา (v.) break an agreement See also: break a contract / a promise Syn. ผิดสัญญา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tear up (phrv.) ละเมิดสัญญา Syn. rip up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ
Because then the client would have committed... a regulatory infraction as opposed to a dangerous crime.เพราะลูกความอาจกระทำผิด เพียงแค่ละเมิดสัญญาหรือไม่ได้ก่อคดีที่เป็นอันตรายนัก
This is a breach of contract. We could sue.นี่เป็นการละเมิดสัญญา ซึ่งเราฟ้องร้องได้
She broke that promise a long time ago.หล่อนละเมิดสัญญานั้นมานานแล้ว
Not even a day into your marriage, and already in breach of your prenuptial agreement with your illicit lover.แม้กระทั้งวันแต่งงานของคุณ และการละเมิดสัญญาก่อนแต่งของคุณ กับคนรักนอกสมรสของคุณ
Wait. Wait a minute. You cut a deal?เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน นายละเมิดสัญญาเหรอ?
But it was never my intention to violate the truce.แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจ จะละเมิดสัญญาสงบศึก
That girl is sleeping on the floor in violation of your conservatorship contract and about ten state laws.เด็กผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่กับพื้น ถือว่าคุณละเมิดสัญญาผู้ดูแลของคุณ ประมาณ 10 ข้อกฎหมายรัฐ
PARK Tae-su took on her case for breach of contract.ปาร์ค แทซู รับคดีละเมิดสัญญาของเธอมาทำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ละเมิดสัญญา
Back to top