ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ละอองหมอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ละอองหมอก*, -ละอองหมอก-

ละอองหมอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละอองหมอก (n.) cloud Syn. หมอก, เมฆ, ไอหมอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ละอองหมอก
Back to top