ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลอมชอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลอมชอม*, -ลอมชอม-

ลอมชอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลอมชอม (v.) compromise See also: come to terms Syn. ประนีประนอม, ออมชอม, รอมชอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can do my job without compromising.ฉันสามารถทำงาน โดยปราศจากลอมชอม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลอมชอม
Back to top