ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลองช่องน้ำกะทิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลองช่องน้ำกะทิ*, -ลองช่องน้ำกะทิ-

ลองช่องน้ำกะทิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลองช่องน้ำกะทิ (n.) rice noodles made of rice eaten with coconut cream See also: sweetmeat similar in shape to noodles eaten with sweetened coconut milk Syn. ขนมลอดช่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลองช่องน้ำกะทิ
Back to top