ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฤาษีใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฤาษีใหญ่*, -ฤาษีใหญ่-

ฤาษีใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฤาษีใหญ่ (n.) great hermit See also: great sage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฤาษีใหญ่
Back to top