ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฤทัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฤทัย*, -ฤทัย-

ฤทัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฤทัย (n.) heart Syn. ดวงใจ, ดวงหทัย, หทัย, กมล, ใจ
ฤทัย (n.) heart Syn. ดวงกมล, ดวงหทัย, หทัย, กมล, ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the king's decision. I owe him for taking me in.ทรงตัดสินพระราชหฤทัยแล้ว ผมเป็นหนี้บุญคุณพระองค์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฤทัย
Back to top