ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฤดูแล้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฤดูแล้ง*, -ฤดูแล้ง-

ฤดูแล้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฤดูแล้ง (n.) dry season Syn. หน้าแล้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
drouth(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dry seasonฤดูแล้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dry climate (n.) ฤดูแล้ง See also: หน้าแล้ง Syn. dry season
dry season (n.) ฤดูแล้ง See also: หน้าแล้ง Syn. dry climate, dry season
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Droughts are for poor people.ฤดูแล้ง มันสำหรับคนจน
Fiona, we're supposed to be conserving water. We're in the middle of a drought.ฟิโอน่า เราจะต้องประหยัดน้ำนะ เวลานี้เป็นช่วงกลางฤดูแล้งนะ
But I can't wait for him because waiting for you is like waiting for rain in this drought.แต่ฉันไม่สามารถรอเขาคนนั้นได้.. ...เพราะว่า การรอคุณ มันเหมือนกับ การรอฝนในฤดูแล้ง
Since the drought set in, these guys have had a ferocious appetite.หลังจากเข้าฤดูแล้งแล้ว พวกมันจะแสดงความดุร้ายมากยิงขึ้น เพื่อความอยู่รอด
At least some good would have come from the drought, then!อย่างน้อยก็มีสิ่งที่ดีอย่างที่ได้มาจากฤดูแล้ง ฉะนั้น
They absorb it in the wet season and release it in the dry season.พวกมันดูดซึมน้ำในฤดูฝน และปลดปล่อยออกมาในฤดูแล้ง
Hey, maybe we could recreate it when we end our drought in 2 days, 17 hours,เฮ้ เราจะได้ทำมันใหม่ไง ในตอนที่ฤดูแล้งนี่จบลงใน2วัน 17ชั่วโมง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฤดูแล้ง
Back to top