ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฤกษ์ดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฤกษ์ดี*, -ฤกษ์ดี-

ฤกษ์ดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฤกษ์ดี (n.) auspicious time
English-Thai: HOPE Dictionary
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
auspice (n.) ฤกษ์ดี See also: มงคล, ศุภมงคล Syn. favorable omen
favorable omen (n.) ฤกษ์ดี See also: มงคล, ศุภมงคล
auspicious (adj.) ที่มีฤกษ์ดี See also: เป็นมงคล Syn. favorable, propitious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have a drink. What you doing? It's an occasion.ดื่มก่อน จะทำไรของนาย ฤกษ์ดี ดื่มก่อน
The best time is probably over a weekend. So maybe Saturday night.ฤกษ์ดีน่าจะเป็นปลายสัปดาห์ บางทีน่าจะเป็นคืนวันเสาร์
Just consider this the official start of a remodel, okay?คิดเสียว่านี้ เป็นฤกษ์ดีในการทำบ้านใหม่ โอเค
It's a nice day for a hanging, ain't it, old Randall?วันนี้ฤกษ์ดีสำหรับแขวนคอ ว่ามั้ย ตาแก่แรนดอลล์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฤกษ์ดี
Back to top